Förskolan Totte i Tottarp

Förskolan Totte är barnens, föräldrarnas och personalens egen förskola. Vi ligger granne med skolan i Tottarp, mellan Åkarp och Staffanstorp.

På Förskolan Totte lägger vi tonvikten på utevistelse, miljö, aktivt kretsloppstänkande och resurssnålhet. Vi är ett föräldrakooperativ där både representanter för medlemmarna, dvs föräldrarna, och personalen sitter i styrelsen som har det övergripande ansvaret för de delar av verksamheten som inte berör pedagogiken.

Vår kooperativform innebär inga schemalagda arbetsdagar för föräldrarna och medlemskap innebär inte heller en ekonomisk risk.

Vi tar emot barn från alla omkringliggande kommuner.

För nyheter och bilder från verksamheten, besök oss på Facebook.

Kontaktuppgifter

Adress

Förskolan Totte
Tottarpsvägen 29-0
245 93 Staffanstorp
Visa på karta
Org.nr: 769621-3177

Styrelsen

styrelsen@fsktotte.se

Webbansvarig

Björn Folbert

Om oss

Föräldrakooperativ

Förskolan Totte drivs av föräldrakooperativet Ekonomiska föreningen Tottarps förskola. Ett föräldrakooperativ är en ekonomisk förening där representanter för medlemmarna, dvs. föräldrarna, sitter i styrelsen som har det övergripande ansvaret för verksamheten. I ett föräldrakooperativ har föräldrarna möjlighet att påverka verksamheten genom den valda föräldrastyrelsen och föreningsstämman. Det är dock alltid pedagogerna som har det pedagogiska ansvaret.

Förskolan har inte arbetsplikt i form av obligatoriska städdagar eller jourdagar. Förskolan förväntar sig däremot att man som förälder deltar i en eller två fixardagar per termin då vi hjälps åt att underhålla vår ute- och innemiljö.

Totte drivs som ett föräldrakooperativ eftersom vi tror att det sociala engagemanget gynnar våra barn och skapar trygghet för dem. Vi vill ha öppenhet och god kommunikation mellan föräldrar, personal och barn.

Medlemskap i föreningen innebär inte en ekonomisk risk.

Förskolan drivs utan vinstintresse och intäkterna går direkt till barnen.

Vad kostar det?

Totte får bidrag från kommunen som täcker den större delen av utgifterna. Utöver detta har vi en månadsavgift som helt följer den vanliga maxtaxan. Vi tar även ut en engångssumma på 150kr i inskrivningsavgift samt en årlig föreningsmedlemsavgift som i skrivande stund är 200 kronor per förälder. Medlemsavgiften bestäms på årsstämman och kan skifta från år till år beroende på verksamhetens behov, avgiften får dock aldrig blir högre än 1000 kronor.

Verksamhet

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan.

Vår verksamhet är inriktad på utepedagogik och vi vill lyfta fram det forskande, det kompetenta barnet och det lustfyllda lärandet. För oss är det innehållet i varje dag som är viktigt.

Det är genom leken och vardagssituationerna som barnen får sitt språk, lär känna sig själva och sin omgivning. Därför arbetar vi aktivt med att just i vardagen och i leken tydliggöra språket och innehållet i det vi gör.

Vi arbetar dagligen med språk- och matematiklekar. Hos oss kommer barnen att ta del av olika aktiviteter som tema-arbete, olika lekar, utflykter, rörelse/gymnastik, sång/sagostund, skapande verksamhet, kultur och naturvetenskap.

Grundläggande värden enligt förskolans läroplan

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska verksamheten utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som arbetar inom förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. En viktig uppgift är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på som t.ex. alla människors lika värde, rättvisa och jämställdhet och omsorg och hänsyn till andra människor.

Vi arbetar för att varje dag ska vara den bästa!

Detta gör vi genom att stärka barnens självkänsla genom lagom svåra utmaningar.

Vi jobbar för att barnen ska klara av saker själva. Vi bekräftar dem och ger dem lagom utmanande uppgifter så att barnen får känna att de lyckas.

När barnen ofta får göra det de redan kan stärks deras självkänsla och de känner sig stolta. De ska även få utmaningar och möjlighet att undersöka och prova sig fram för att få nya erfarenheter – detta ger bra självkänsla och självförtroende. Barnen ska uppleva, utforska och ha roligt hos oss.

Målsättningen med vår verksamhet är att vi ska få glada, trygga, nyfikna och forskande barn och samtidigt arbetar vi för ett medvetet och konstruktivt föräldrasamarbete.

Målen med verksamheten

  • Att erbjuda en naturlig miljö för att ge trygghet och främja barnens personliga utveckling.
  • Att utveckla barnens miljömedvetenhet genom aktivt deltagande samt att få delta i odling och trädgårdsskötsel.
  • Att stimulera barnens utveckling genom språk, natur, kultur, fysiska aktiviteter samt social gemenskap.
Kontaktuppgifter